Ceڑtina

Prohlلڑenي Arab West Report

AWR usiluje o objektivnي a nezلvislé dokumentovلnي, reportل‍e, anal‎zy a komentلre kulturnيch, sociلlnيch a nلbo‍ensk‎ch udلlostي t‎kajيcيch se arabského sveta a zلpadu. Hlavnيm cيlem je prohlubovat porozumenي a toleranci mezi temito dvema svety. AWR verي, ‍e tyto aktivity pomohou zmيrnit napetي, co‍ je faktor nesmيrne potrebn‎ pro povznesenي rozvoje v arabském svete.

Postup:

AWR popisuje soucasnل mيnenي, rozdيly a v‍itل porozumenي mezi arabsk‎m svetem a zلpadem a zلroven studuje prيciny ruzn‎ch nedorozumenي, predsudku a tlaku mezi ruzn‎mi kulturami.
Nesprلvné a predpojaté vnيmلnي toho, cemu jinي lidé verي, nejruznejڑي presvedcenي, motivace a dalڑي ruzné formy tlaku (sociلlnي tlaky, prelidnenost, omezené zdroje,…) vedou k napetي mezi kulturami.
Tato nesprلvnل a predpojatل vnيmلnي mohou b‎t v‎sledkem nedostatku porozumenي motivacي a pozadي ostatnيch.
Toto napetي také mu‍e b‎t v‎sledkem politického zapojenي zلjmov‎ch skupin ci nلrodu. Hovorit o zapojenي jednotliv‎ch zلjmov‎ch skupin do politiky nenي mo‍né, pokud se samy tyto skupiny takto neprezentujي ci nenي-li toto spojenي dokلzano jin‎m zpusobem. Takovلto nespravedlivل tvrzenي by lehce mohla vy?stit do ruzn‎ch konspiracnيch teoriي a mohla by zpusobit kontraproduktivnي reakce zranujيcي vzلjemné porozumenي mezi arabsk‎m a zلpadnيm svetem.

Potreba mezikulturnيho porozumenي je duvodem, proc se AWR zameruje na reportل‍e a dokumentovلnي kulturnيch, nلbo‍ensk‎ch, ekonomick‎ch a sociلlnيch témat vcetne lidsk‎ch prلv a ekonomického rozvoje v arabském svete. Reportل‍e a dokumentace zahrnujي nejen postoje muslimu a v‎chodnيch krestanu vuci zلpadnيmu svetu, ale i postoje lidي ‍ijيcيch na zلpade vuci arabskému a muslimskému svetu. Tyto informace jsou poté rozڑيreny v zلpadnيm a arabském tisku, vedci, ucenci, atd.

Primلrnي aktivitou AWR je poskytovلnي prekladu a resumé z lokلlnيch mediي ruzn‎ch arabsk‎ch zemي. Tyto preklady jsou potrebné pro pochopenي témat, kterل jsou dule‍itل pro vzلjemné porozumenي mezi v‎chodem a zلpadem.

AWR hodnotي media, kritizuje clلnky a reportل‍e publikované v zلpadnيm ci arabském svete, které jsou zjevne jednostranné nebo poskytujي zkreslené informace jakéhokoli druhu. AWR verي, ‍e tyto jednostranné reportل‍e inklinujي k polarizaci mezi ruzn‎mi kulturami a proto by mely b‎t verejne kritizovلny.

Jednostrannل nebo pokroucenل informace se vyznacuje:

- Konspiracnيmi teoriemi nebo vznلڑي podezrenي bez poskytovلnي evidencي
- L‍imi, prehلnenيm, pokroucenostmi, vynechلvkami, které zkreslujي fakta
- Vytrhلvلnيm informacي z kontextu
- Manipulacemi a nepopirateln‎mi tvrzenيmi
- Vyu‍يvلnيm zjevne nespolehliv‎ch 'zdroju'
- Vytvلrenيm zلveru, které nejsou potvrzeny fakty
Verejnل kritika mu‍e media a autory privést k uvedomenي si toho, ze jejich informace jsou predpojaté a to at vedome ci nevedome. Pakli‍e jsou informace prekrouceny nevedome, mu‍e verejnل kritika pomoci pocet takov‎chto publikacي snي‍it.

Pokud je toto chovلnي zلmerné, zلmer vyjde najevo a tak ovlivnي takovéto publikace, aby byly vيce svedomité ohledne jejيch clلnku, které nebudou vyvolلvat tlaky mezi kulturami.

AWR verي, ‍e vzلjemne dobré vztahy mohou preva‍ovat, jestli‍e se o nich diskutuje na zلklade faktu, které nejsou ani nafukovلny ani podcenovلny. Z tohoto duvodu AWR vypracovavل vlastnي analytické reportل‍e postavené na vysokém profesionلlnيm standardu.