Dansk

Arab West Report's formهlspapir

AWR er rettet mod at stille objektiv og uafhوngig dokumentation, journalistisk, fortolkning, analyse og kommentarer af og om kulturelle, sociale og religiّse emner, der omhandler den arabiske og vestlige verden. Formهlet med dette er at fostre stّrre forstهelse og tolerance mellem de arabiske og vestlige kulturer. AWR mener, at dette vil hjوlpe til at formindske spوndinger - en grundlوggende faktor for at fremme en positiv udvikling i den arabiske verden.

Handlingsplan

AWR beskriver gوldende forskellige og fوlles forstهelsesrammer mellem den arabiske og vestlige verden og undersّger grundene til misforstهelser, fordomme og spوndinger mellem disse kulturer.

Forkert og ensidig opfattelse af andre menneskers tro, overbevisning, motivation og forskellige former for pres (social nّd, overbefolkning, mangel pه ressourcer osv.) vil uafvendeligt lede til spوndinger mellem kulturer.

Disse forkerte og ensidige opfattelser kan vوre resultatet af en fuldstوndig mangel pه forstهelse af den andens baggrund og dennes motivationer.

De kan ogsه vوre resultatet af interessegrupper og nationers politiske engagement, hvilke bّr undersّges, da falske pهstande let udvikler sig til konspirationsteorier og kan resultere i kontraproduktive modsvar, hvilket skader gensidig forstهelse mellem den arabiske og vestlige verden.

Pه baggrund af behovet for interkulturel forstهelse fokuserer AWR pه reportage og dokumentation af kultur og tro, ّkonomi, sociale emner inkl. menneskerettigheder og den ّkonomiske udvikling i den arabiske verden, der inkluderer bهde muslimer og ّstlige kristne, deres forhold til vesten og vestens opfattelse af den arabiske og muslimske verden. AWR udbreder denne information til vestlige og arabiske medier, akademikere og beslutningstagere.

En primوr aktivitet for AWR er at tilvejebringe oversوttelser og sammenfatninger fra lokale medier i forskellige arabiske lande, som er nّdvendige for at fه en forstهelse af de emner, der er vigtige for gensidig forstهelse mellem den arabiske og vestlige verden.

AWR leverer opmوrksomhed pه medierne og kritiserer artikler og rapporteringer bهde i den arabiske og vestlige verden, som er iّjnefaldende ensidige eller leverer forvrوnget information. AWR mener at sهdanne ensidige rapporteringer afstedkommer en polarisering mellem disse kulturer og at de derfor bّr offentligt kritiseres.

Ensidig og forvrوnget information inkluderer:

- Konspirationsteorier eller dannelsen af mistوnksomhed uden beviser, - Lّgne, overdrivelser, forvrوngninger, udeladelse af fakta, - At fjerne konteksten fra informationen, - Manipulation og uimodsagte pهstande, - Brugen af هbenlyst upهlidelige kilder, - Konklusioner, der gهr هbenlyst mod fakta.

Offentlig kritik vil vise medier og skribenter, at deres information er ensidig, om det er intentionelt eller ej. Hvis det ikke er intentionelt, vil det reducere antallet af ensidige publikationer. Hvis det er intentionelt, vil det vise disse intentioner offentligt, hvilket vil hjوlpe til en mere samvittighedsfuld behandling af stoffet og reducere spوndingerne mellem kulturer.

AWR mener, at fredelige relationer bedst fremmes, hvis man diskuterer pه grundlag af fakta, der hverken er overdrevne eller minimerede. AWR bringer dens egne analytiske rapporter, som imّdekommer hّje professionelle standarder.