Nederlands

Doelstelling Centrum voor Arab-West Understanding in Egypte


Het Centrum voor Arab-West Understanding beoogt door de uitgave van Arab-West Report het verstrekken van objectieve en onafhankelijke documentatie, verslaggeving, interpretatie, analyse en commentaar op culturele, sociale en religieuze onderwerpen met betrekking tot de Arabische wereld en het Westen. Het doel daarvan is het verstrekken van een groter begrip en wederzijdse acceptatie tussen Arabische en Westerse culturen. Het Centrum is ervan overtuigd dat dit meehelpt spanningen terug te dringen - een factor die van groot belang is voor de ontwikkeling van de Arabische wereld.
 

Achtergrond en inhoud van ons werk

Het is na tien jaar onderzoek en verslaggeving door Kees en Sawsan Hulsman duidelijk dat er veel onbegrip is, in het Westen ten opzichte van de Arabische wereld en in de Arabische wereld ten opzichte van het Westen. In de geseculariseerde Westerse wereld en onder Christenen in het Westen is er veel onbegrip ten opzichte van de Arabische wereld en Islam en de plaats van Christenen in de Arabische wereld.

Er zijn fundamentele verschillen tussen de Westerse en Arabische cultuur waar eer en schande een grote rol speelt en waar religieuziteit veel belangrijker is dan in het Westen en waar de belangen van familie en religieuze denominatie vaak belangrijker worden gevonden dan die van individuele personen.

In de Arabische wereld is veel ergernis over onbegrip in het Westen, uitspraken van leidende politici en kerkleiders (vooral in de VS), en wat men ziet als een onevenwichtige politiek ten opzichte van de Arabische wereld. Moslims leggen soms onbegrip uit als een doelbewuste anti-Islamistische houding in het Westen wat soms juist maar in veel gevallen beslist niet juist is. Er zijn ook misverstanden onder Arabisch-sprekende Christenen die vaak menen dat ze hulp voor (persoonlijke) noden in het Christelijke Westen kunnen ontvangen. Daardoor worden soms dingen vertrokken weergegeven.
 

Rol van de media

Media kunnen bijdragen door een beter begrip tussen culturen maar media kunnen ook onbegrip en vooroordelen versterken waarmee spanningen kunnen ontstaan die ook uit de hand kunnen lopen zoals in het voorbeeld van de dood van 20 Christenen in het Egyptische dorpje al-Kosheh is te zien. De brutaliteit bij het politieonderzoek naar de dood van twee personen die in 1998 bij een gokpartij waren omgekomen zijn in sommige Westerse media enorm opgeblazen. Egyptische media hebben daar in grote ergernis op gereageerd waardoor mede hierdoor na een periode van veel negatieve media aandacht de verhoudingen tussen Moslims en Christenen in het dorp nog verder waren verslechterd en er een sociaal klimaat was ontstaan waardoor een handelsconflict kon uitlopen tot een vechtpartij waarbij veel bezit van zowel Christenen als Moslims werd vernield en lokale Moslims op 2 januari 2000, de derde dag van de onlusten, de wapens pakten en 20 Christenen doodden. Verschrikkelijk, maar belangrijk is dat media een belangrijk aandeel hadden in de verslechtering van het onderlinge klimaat waardoor zo'n drama mogelijk werd.
 

Economische gevolgen

Onbegrip op lokaal niveau zoals in het genoemde voorbeeld van al-Kosheh maakt het vanzelfsprekend erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om lokaal aan de economische ontwikkeling van een regio te werken.
 

Verscherping van polarisatie tussen culturen na 11 september 2001

De aanslag op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington die duizenden mensen het leven kostte en de daarop volgende reacties, inclusief de oorlogen in Afghanistan en Irak hebben een toenemende polarisatie tussen de Arabische wereld en het Westen veroorzaakt. Die polarisatie heeft niets te maken met de in zowel het Westen als de Arabische wereld levende overtuiging dat terreur bestreden moet worden maar wel de wijze waarop dit gebeurt en daarover in media wordt bericht.

Onder Moslims in de Arabische wereld is in de afgelopen jaren de overtuiging gegroeid dat het Westen uit is op een aanval op de Islam als godsdienst - vaak niet of onvoldoende realiserend dat uitspraken vaak meer door anti-religieuziteit worden gekenmerkt dan dat het specifiek tegen de Islam is gericht.

Deze in de Arabische wereld sterk verbreidde overtuiging wordt vaak geuit in samenzweringstheorieën, het verspreiden van geruchten, overdrijvingen en andere vervormingen die zich ook vaak richten tegen velen die banden met het Westen onderhouden, inclusief op het Westen georiënteerde Moslims, Arabische Christenen, civil society en mensenrechtenorganisaties hetgeen een actieve deelname van alle leden van civil society aan de ontwikkeling van hun samenleving bemoeilijkt en daarmee mede een reden is voor mensen een uitvlucht te zoeken in emigratie naar het Westen hetgeen natuurlijk niet de ontwikkeling van samenlevingen in de Arabische wereld ten goede komt.

Arabische en Westerse media kunnen door hun wijze van rapporteren deze gevoelens versterken of juist bijdragen aan een beter begrip tussen culturen. Aan dat beter begrip wil het Centrum voor Arab-West Understanding juist werken.
 

Methode van werken

Het Centrum voor Arab-West Understanding selecteert uit een groot aantal Arabische publicities onderwerpen die voor een beter begrip van de verhoudingen tussen Moslims en Christenen en de Arabische beeldvorming ten opzichte van het Westen nodig zijn. Deze methode van werken maakt heel duidelijk dat er in de Arabische wereld, onder Moslims en Christenen, een grote verscheidenheid aan ideeën en ideologieën is en dat men zich moet behoeden voor generalisaties.

Het Centrum voor Arab-West Understanding levert in haar electronische publicatie Arab-West Report ook mediakritiek. Als artikelen niet aan de basiscriteria van journalistiek schrijven voldoen dan wordt dit in de tekst aangegeven. In sommige gevallen worden rapporten opgesteld om meer inzicht te geven in een bepaald onderwerp, vaak in antwoord op wat eerder elders was gepubliceerd.

Voor het leveren van mediakritiek is vaak een gedegen kennis van het onderwerp nodig. AWRverricht daarop voor sommige onderwerpen ook onderzoek en maken gebruik van een netwerk van specialisten die we voor het maken van commentaren en rapporten kunnen raadplegen. Maar omdat Arab-West Report een kleine organisatie is, liggen hier ook grenzen. We kunnen onmogelijk alles wat we zouden willen onderzoeken. Sommige onderwerpen zijn redelijk eenvoudig met ons netwerk van contacten te onderzoeken maar andere onderwerpen kunnen veel meer tijd kosten en daarmee menskracht en dus financiële middelen die er vaak niet is om grotere onderwerpen aan te pakken.

Het is voor ons essentieel dat Christenen en Moslims in dit project samenwerken. Daarmee kunnen verschillende bronnen van informatie en visies worden ingebracht. Het Centrum voor Arab-West Understanding is onafhankelijk, niet gebonden aan enige politieke of religieuze organisatie. Dat moet ook zo blijven om daarmee de onafhankelijkheid in de berichtgeving te kunnen garanderen. Het mag niet zo zijn dat informatie wordt weggelaten of interpretaties worden aangepast omdat dit bepaalde partijen beter zou uitkomen.

Het Centrum voor Arab-West Understanding moet zich ontwikkelen tot een forum waarin ieder informatie (relevant binnen onze selectiecriteria) kan aandragen. Meningen mogen daarbij best verschillen maar in dit forum gaat het alleen om de kracht van de aangeleverde feiten en argumenten. Alleen daarmee ontstaat een basis voor een wederzijds begrip waarop anderen dan weer kunnen verder bouwen.

De mediakritiek is een essentieel onderdeel van ons werk. Het helpt gebruikers zien dat de gepresenteerde werkelijkheid vaak veel gecompliceerder is dan artikelen soms doen voorkomen. De betreffende auteurs worden hiermee ook gemaand tot grotere voorzichtigheid in het presenteren van een bepaald onderwerp. Database Arab-West Report heeft tot nu toe meer dan 10,000 artikelen en rapporten uit het Arabisch vertaald en samengevat waardoor een enorme database ontstaat over de ontwikkelingen t.a.v. de bovengenoemde onderwerpen vanaf 1995. Al dit materiaal wordt beter toegankelijk gemaakt door de ontwikkeling van onze Electronic Documentation Center. Hiermee ontstaat een omvangrijke index en een overzicht van honderden organisaties en vele duizenden personen waarmee kan worden gezien hoe over bepaalde personen en organisaties in de Arabische media is bericht. Daarnaast wordt o.a. een overzicht gemaakt van in de Arabische media gebruikte Koran- en Bijbelteksten. Het komt helaas voor dat in Westerse artikelen een uitleg van een Korantekst wordt gegeven die erg ver afstaat van hoe men in Arabische media met teksten omgaat waarmee aan Islamitische kant juist erger ontstaat.

Het Centrum voor Arab-West Understanding, Arab-West Report en de in ontwikkeling zijnde database zijn uniek omdat hierdoor inzicht wordt gegeven in wat Arabische auteurs zelf over tal van onderwerpen vinden, niet verwerkt door Westerse onderzoekers of auteurs.
 

Onderzoek

Het Centrum voor Arab-West Understanding werkt graag samen met onderzoekers en studenten, kan helpen bij het leggen van noodzakelijke kontakten voor onderzoek naast natuurlijk het gebruik van het uitvoerige archief. Het Centrum voor Arab-West Understanding ziet natuurlijk graag dat onderzoek ook in Arab-West Report wordt geplaatst.
 

Keuze van onderwerpen De selectie criteria van het Centrum van Arab-West Understanding, de media die gescand worden alsmede de landen waaruit bericht wordt, zijn begrenst. Er zijn geen principiële bezwaren om die grenzen te verleggen maar dat kan alleen als de financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn.
 

Wat zijn de effecten van ons werk? 1- Een beter begrip bij media en studenten voor de culturele achtergronden bij gebeurtenissen die plaats vinden. Dat betere begrip zal ook in de media blijken waardoor spanningen die voortvloeien uit verwrongen mediarapportage kunnen worden tegen gegaan.
2- Verbeterde rapportage helpt bij het verkrijgen van een beter inzicht in waar ondersteuning (sociale projecten, onderwijs, etc) een bijdrage kan leveren in het tegengaan van o.a. spanningen en sociale problemen waardoor veel mensen die daartoe de mogelijkheid hadden zijn geëmigreerd. Zowel Christelijke leiders in de Arabische wereld als enkele Moslim-auteurs hebben op het gevaar van de verschraling van de culturele rijkdom van de Arabische wereld gewezen door de relatief grote emigratie van Christenen uit de Arabische wereld. De emigratie van Christenen wordt in de hand gewerkt door o.a. economische problemen, discriminatie en spanningen.
3- Negatieve berichtgeving over de Arabische en Islamitische wereld hebben ook gevolgen voor de verhoudingen tussen Moslims, Christenen en de geseculariseerde Westerse bevolking in het Westen omdat het enerzijds vooroordelen t.o.v. de Arabische wereld en Islam versterkt en anderzijds ergernis en wantrouwen veroorzaken bij Moslims die in Europa wonen. 4- Arabische media en journalisten overtuigen dat emotionele reacties ten opzicht wat zij als onrecht zien nauwelijks of geen effect in het Westen hebben maar juist verdere polarisatie in de hand werkt. Arabische media en journalisten overtuigen is alleen mogelijk als een standaard voor mediakritiek voor zowel Westerse als Arabische media wordt ontwikkeld, onafhankelijk van politieke of godsdienstige interesses vanuit welke hoek dan ook. Het is dringend nodig een onderscheid te maken tussen woorden [mondeling gedane uitspraken, teksten] die bewust informatie en beelden verdraaien om een andere groep in een slecht daglicht te plaatsen en woorden die voortkomen uit een gebrek aan kennis over achtergronden. De laatste categorie beschuldigen van opzettelijk verdraaien werkt polarisatie in de hand. Beschuldigingen dat woorden het doel hebben een breder publiek te misleiden mogen alleen worden gedaan als daar een hoge mate van zekerheid voor is.

Naast de Engelse database is er ook een Nederlandstalige database, voorlopig met enkele honderden artikelen die in de afgelopen tien jaren door Cornelis Hulsman zijn geschreven .

In februari 2005 werd de Stichting Arab-West Understanding in Almere opgericht. U kunt daarmee contact opnemen voor overleg over hoe u de werkzaamheden van Arab-West Report en de in ontwikkeling zijnde Egyptische stichting voor Arab-West Understanding kunt ondersteunen.